Болд Цогтбаатар

Мэдээлэл технологи, эмнэлгийн тоног төхөөрөмийн албаны дарга
Математик програм хангамж