Гэрэл Баярмаа

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч
Эрчимт эмчилгээний эмч