Болд Цогтбаатар

Мэдээлэл технологийн инженер
Математик програм хангамж